Červen 2010

S Che Guevarou za sociální spravedlnost!

27. června 2010 v 18:47 | הלט
Toronto
Pokrokoví lidé se sešli v Torontu, aby hamižným kapitalistům řekli...

Toronto
A DOST!

Toronto
Prosazení spravedlivějšího řádu je ale těžké, protože starý režim se urputně brání.


Toronto
Proti pravdě revolučního lidu ale nakonec nemá šanci.


Toronto
A Toronto může zpívat Internacionálu...Algirdas Brazauskas

26. června 2010 v 23:08 | הלט
AB
Když jsem před pár dny viděl obrázek bývalého litevského prezidenta Brazauskase (dostal od Rusů medaili), říkal jsem, jak to chlapisko-dubisko stárne. Před chvílí přišla zpráva, že litevský dub už dorostl.

Měl jsem příležitost s ním hovořit. Lituji, že jsem nenašel v sobě odvahu se ho zeptat, proč vstupoval do kompartaje.

Paradoxy.

Pro osvobození své země toho udělal hodně, smekám před ním klobouk.

הלטEP: Členstvo a pane Barroso, podporujte zabíjení, je to pokrok

16. června 2010 v 13:48 | הלט
EU

Usnesli se zase europoslanci. Tentokrát o tom, co přejí světu.

"Usnesení o pokroku směřujícím k dosažení rozvojových cílů tisíciletí"

Europarlament: "42. ...vyzývá všechny členské státy a Komisi,

aby zvrátily znepokojující pokles ve financování v oblasti pohlavního a reprodukčního zdraví a práv v rozvojových zemích

a aby podporovaly politiky týkající se dobrovolného plánování rodiny,

bezpečného provádění potratů,

léčení pohlavních přenosných infekcí

a poskytování pomůcek pro reprodukční zdraví ve formě léčivých přípravků pro záchranu života a antikoncepce, včetně kondomů"


Jak kdo hlasoval? Třeba pan poslanec Vlasák (ODS) byl pro.

1
2

"Obyčejní lidé" existují!

16. června 2010 v 11:04 | הלט
ČSSD

Hodně hovořil pan inženýr Paroubek před volbami o obyčejných lidech, až by jeden třeba o polednách vzal lampu a vyrazil na rynek po takových bytostech pátrat...

Lépe by ale udělal, kdyby k internetu sedl a rozhlížel se, co nesou vlny ze světa. Například ze Slovenska.

Čtu si slovenskou Pravdu:

"Z posledných miest kandidátky sa dostali do parlamentu. Ich názory sú konzervatívne, prekrúžkovali sa však z kandidátky liberálnej SaS. "Obyčajní ľudia", občianske hnutie s ambíciou kandidovať, oslovilo dostatok voličov, aby jeho štyria nominanti postúpili zo 147., 148., 149. a 150. miesta na pozíciu 4., 5., 6. a 7."

Erika Jurinová z Nižnej na Orave
Erika Jurinová z Nižné na Oravě


A pak si čtu na webu slovenských "Obyčejných lidí":

"Politici si schvá­lili také zá­kony, ktoré ne­umož­ňujú, aby do par­la­mentu kan­di­do­vali ne­zá­vislí ob­ča­nia. Nechcú, aby sa im do par­la­mentu do­stala "škodná", ktorá by im zrazu mohla do očí po­ve­dať, čo si o nich ľudia mys­lia. Za to, že nám Richard Sulík a strana SaS umož­nili po­kú­siť sa stať ta­kouto akože "škod­nou", im patrí vďaka.

Má zmy­sel nás vo­liť, keď sme na po­sled­ných mies­tach? Ak nám dô­ve­ru­jete, tak ur­čite má. Napriek tomu, že sme na po­sled­ných 4 mies­tach, ak do­sta­neme od vás as­poň cca 6 ti­síc krúž­kov, už sa na po­ra­die na kan­di­dátke ne­bude pri­hlia­dať. Tých 6 ti­síc krúž­kov ve­ríme, že s Božou po­mo­cou hravo zvlád­neme a spolu ich zís­kame vý­razne viac. Takže, ne­mu­síte mať obavy, že nás za­krúž­ku­jete a na­ko­niec nič z toho. SaS sa do par­la­mentu ur­čite do­stane, a ak nás pod­po­ríte svo­jimi 4 krúž­kami, tak aj my s nimi. My zase na vý­menu sľu­bu­jeme, že vás ne­s­kla­meme."

Jsou proti zákazu umělých potratů, což zdůvodňují poukazem na to, čemu se u nás říká "speciální zdravotní služba" a co k nám zavála Evropská unie: Slovenka může nechat svoje dítě zabít českým lékařem. Věru speciální služba. "Preto za je­diný účinný krok po­va­žu­jeme to, aby sme ženám vy­tvo­rili také pod­mienky na vý­chovu detí, aby nad in­te­rup­ciou ani len ne­mu­seli za­čať uva­žo­vať," říkají ti obyčejníci.

"Drogy či mäkké, alebo tvrdé, po­va­žu­jeme ich za oby­čajné svin­stvo, ktoré zni­čilo a ničí ob­rov­ské množ­stvo hlavne mla­dých živo­tov."


EuroShame

14. června 2010 v 21:52 | הלט
Shamáci
V Polsku běží petice proti červencové EuroShame 2010 ve Varšavě.


Jak Česká televize Zavadila o roznětku

14. června 2010 v 15:15 | הלט
pokrok
Zatímco v cizině pokrokové síly světa pokračují v akcích na podporu těžce zkoušeného Hamasu, u nás se veřejná televize musí bránit sprostým nařčením, že provedla cosi nepatřičného, když vyslala Petra Zavadila do marmarského konvoje.

Takovým opovážlivcem je třeba pan Václav Lamr:

"Jako občan České republiky ostře protestuji proti osobnímu podílu pravovníků české televize na islámské provokaci proti státu Izrael v souvislosti s pokusem prolomit Izraelskou blokádu teroristického hnutí Hamas v Gaze... Osobně se účastnili provokační plavby tureckých islamistů, kteří se zbraněmi napadli izraelské vojáky, kteří kontrolovali podezřelé plavidlo. Kdo má zodpovědnost za vyslání těchto českých občanů a pracovníků české televize?... Žádáme, aby se tato kauza vyšetřile i z hlediska bezpečnosti České republiky v souvislosti se závazky, které máme jako členové NATO..."

Šéfredaktor zpravodajství ČT Michal Petrov však vystoupil na obranu svého marmariána:

"Děkuji za ohlas k našemu vysílání jakkoli kritický. Česká televize přijala pozvání k nalodění od propalestinských organizací. To je fakt. A cesty se zúčastnila v rámci rozpočtu Redakce zpravodajství. To je další fakt. Na první pohled, a leckdy je to tak (podotýkám, že mylně) interpretováno, se zdá, že se tak ČT postavila na jednu stranu konfliktu, že misi svou přítomností dokonce legitimizovala atd. Realita je samozřejmě taková, že štáb ČT vůbec neměl v úmyslu točit propalestinský (ale ani protipalestinský) příspěvek. Na místo jel jeden z předních, nikoli jen televizních, ale dokonce českých - expertů na blízkovýchodní oblast, náš redaktor Petr Zavadil. Jeho znalost problému zaručovala objektivní pohled na věc. Mj. třeba i na to, že pomoc vezená konvojem skutečně představuje jen zlomek skutečné pomoci proudící do Gazy, a její smysl byl tedy jednoznačně manifestační. Do některých konfliktních oblastí je bohužel pro novináře možné se dostat jen přidružením k jedné ze stran tohoto konfliktu. Platí to pro Blízký východ, stejně tak jako pro Irák nebo pro Čečensko. Tam všude se reportéři ČT už v minulosti dostali tak, že se (fyzicky, nikoli ideově) připojili k některé ze stran sporu. Zpochybňovat přítomnost novináře kdekoliv není automaticky možné a z hlediska demokratické žurnalistiky podle mého názoru dokonce nebezpečné.

T
Vyslali-li bychom například reportéra na palubu lodi organizace Greenpeace, samozřejmě by to přeci neznamenalo, že se ve vysílání objeví příspěvek v duchu ekologistického aktivismu. Znamenalo by to jen a pouze to, že jsme se rozhodli zachytit, jak to na místě vypadá. Totéž mimochodem platí např. o našich reportérech, kteří cestují do Iráku "pod křídly" americké armády a podobně. Důležité totiž není, s kým novinář cestuje, nýbrž produkt: výsledná reportáž. A abychom mohli vystupovat na místě nezávisle, pak je nutné takovou misi platit z vlastních, resp. z koncesionářských prostředků. Postavení vděčného hosta dělá z každého do určité míry rukojmí a nelze v něm profesi nezávislého novináře provozovat.

Postavení novináře je v demokratickém světě respektováno a v izraelské vazbě se tak nedělo. Ba co víc: od členů našeho štábu byly pod falešnými sliby (možnost kontaktu s rodinou, se zastupitelským úřadem) vynuceny výkony, k nimž by za normálních okolností nebyli ochotni. A to v době, kdy už byla jejich žurnalistická identita, tj. identita stavící je mimo konflikt, známa. Rezignovat na podobné mise by znamenalo nemít původní zpravodajství a závislost na zprostředkovaných svědectvích - mimochodem o události, jež zaměstnávala přední světová média. Každý koncesionář ČT by podle mého názoru měl mít naopak zájem o co nejvyšší podíl původního zpravodajství televize, již si sám platí."

A Ondřej Neff k tomu v dnešních Lidových novinách píše: "Konečně jsme se dočkali vyjádření šéfredaktora zpravodajství naší veřejnoprávní televize k účasti jeho reportérů na incidentu, při němž izraelští vojáci zastřelili devět lidí. V odpovědi Václavu Lamrovi z Fóra angažovaných křesťanů šéfredaktor Michal Petrov píše: "Zpochybňovat přítomnost novináře kdekoliv není automaticky možné a z hlediska demokratické žurnalistiky podle mého názoru dokonce nebezpečné." To má jistě pravdu. Jakési "automatické" myšlení je vždycky nebezpečné. Bohužel výrazné rysy automatického myšlení jsou i v jeho textu. Jádro věci je totiž v tom, že ona "humanitárnívýprava" byla dopředu přichystána a naplánována tak, aby vyvolala konflikt. Izrael je ve smrtelném ohrožení po celou doby své existence a všechny jeho ozbrojené složky vedou ustavičnou a velmi často krvavou válku. To Vadim Petrov jistě ví a věděl to, když podepisoval papíry potřebné k vyslaní Petra Zavadila. Ten stoprocentně věděl, že konflikt s rizikem střelby je velmi pravděpodobný. Proto se tam plulo! Vdané akci bylo absolutně
vyloučené, že by přítomnost novináře byla neutrální. Konflikt byl cílem té akce a automaticky
každý, kdo se jí zúčastnil, byl pokládán izraelskou stranou - cela oprávněné  - za provokatéra. Jakmile expert Zavadil vstoupil na loď, ztratil status nezávislého novináře a stal se prostě provokatérem. A zde jsme u toho automatického myšlení. Je šílené a nebezpečné, že si Vadim Petrov troufne napsat: "Postavení novináře je v demokratickém světě respektováno a v izraelské vazbě se tak nedělo." Samozřejmě že se tak nedělo. Petr Zavadil se zúčastnil podniku, který měl rysy válečné akce, a bylo s ním zacházeno jako se zajatcem, nikoli s novinářem. Panu Vadimu Petrovovi to nedošlo, měl by mu to tedy Zavadil vysvětlit sám, jakožto expert.

Měl velké štěstí, že padl do rukou demokratické armády. Kdyby tomu bylo naopak, kdyby si ho vyhlédl třeba Hamás jako oběť a zmocnil se ho, mohl by hnít někde v díře rok, dva, tři. Mohl by
dopadnout i hůř, tak například novináři Danielu Pearlovi islamisté uřízli hlavu, i tak by mohl dopadnout. Vadim Petrov píše, že izraelští vojáci si tak počínali i "v době, kdy už byla jejich žurnalistická identita, tj. identita stavící je mimo konflikt, známa". Ta dvě písmena " tj." jsou absolutně nemístná. Tady není žádné "to jest". Petr Zavadil nebyl mimo konflikt, on se zúčastnil konfliktu, on svou přítomností podpořil jednu stranu konfliktu a podpořil by ji, i kdyby celou dobu plavby seděl v kuchyni a pil pivo a nevystrčil nos.

Hamas

Alibistický elaborát pana Petrova však nemůže vyvolat žádný podiv. Agentura Reuters je, troufnu si tvrdit, ve světě váženější instituce - a neváhala zfalšovat "dokumentární fotografii" pořízenou při provokaci. Ruku Palestince s dýkou vy gumovala a krev zaretušovala. A svět se dál rozhořčuje nad " izraelským zásahem". Tohle není jen válka raket a kulometů, je to i válka slov, s cílem  vyhladit jeden stát z mapy, a pánové Petrov a Zavadil se jí účastní na jedné z bojujících stran."

T

Džihádisté řežou lidské maso...

13. června 2010 v 19:26 | הלט
Adem Özköse
...já jen obrázky. Však jsem jen novinář.

Mohl by říkat Adem Özköse.Island ruší registrované partnerství. A zavádí "manželství".

13. června 2010 v 10:52 | הלט
s
Althing schválil 49 hlasy (proti žádnému) návrh uzákonit "homosexuální manželství". Škoda, že nepřekládají aspoň do angličtiny parlamentní řečnění.

Možná jsem se snažil málo, ale že by se ozvali tamní katolíci, jsem neobjevil.

Třeba jsem ale jen jejich hlas v hukotu lávy a praskání zemských desek přeslechl.

הלט

Humanitární krize v Hamastánu

11. června 2010 v 22:45 | הלט

Německá televize o bolševicích a "flotile míru"

11. června 2010 v 22:31 | הלט


Generál Anders okupoval Palestinu a můj otec byl v jeho armádě, oznámila v Rzeczpospolitě polská "mírová aktivistka" Ewa Jasiewiczová a vylíčila, jací démoni jsou izraelští mariňáci: Na Mavi Marmaře lidé umírali při vlastní sebeobraně. Všichni "míroví aktivisté" prý tvoří jeden nedělitelný celek a žádní "zlí" neexistují. Děvenka už se prý těší, jak s nimi zase vyrazí do Hamastánu.

Německé publikum seznámil s utrpením v Gaze švédský spisovatel a "mírový aktivista" Henning Mankell v Der Spiegelu.

Staří komunističtí teroristé Bill Ayers a Bernardine Dohrnová se také točili okolo "flotily míru", upozornila kongresmanka Michele Bachmanová, která podporuje blokádu Pásma Gazy.

הלט

Staré dobré časy...

10. června 2010 v 21:51 | הלט

"Vrať se do Osvětimi!"

10. června 2010 v 3:16 | הלט
Gazánský trotyl


Špinavé miliardy pro špinavce

9. června 2010 v 10:33 | הלט
cesta

Loni v únoru ukazoval kanál SkyNews, jak se vozí e-odpad z Anglie do Nigérie.

Naše předloňská koncepce boje s organizovaným zločinem do r. 2011 v kapitolce dvanácté říká: "Je nutné sledovat nové aktivity organizovaného zločinu, který v některých státech Evropské unie působí v oblastech, které v České republice doposud tímto zločinem postižené nejsou (...nelegální zpracování průmyslového odpadu italskou mafií)."

Italská mafie na ilegálním vývoz odpadu ze západních do rozvojových států loni vydělala přes dvacet miliard eur, odhadují italští ekoaktivisté. (AFP) Ve své zprávě se také zmiňují, jak v Itálii mafiánským bandám kvete pšenka: 50 miliard eur mají ročně ze zločinných aktivit v zemědělství. (Legambienta)


IZRAELSKÁ FLOTILA SVOBODY

7. června 2010 v 18:48 | הלט
Věznění Gilada
V tuto chvíli už palestinští teroristé vězní 1 443 dní Gilada Šalita.

Dnes odpoledne vyplula do Tel Avivu flotila třinácti lodí.
Flotila za svobodu pro vězněného izraelského vojáka.

flotila
flotila

Mabat Einecha - A Song for Gilad Schalit

1/, 2/

Řešením je kalifát

6. června 2010 v 11:51 | הלט
demoška

Studenti z Vyšší islámské školy ekonomické v Yogyakartě na Jávě demonstrovali za zlými Židy neomezovaný Hamastán, kalifát by prý krizi vyřešil hned.

Italský ministr Ronchi je zase s Židy solidární.

V Praze se v pondělí od 16.00 projdou přátelé Židů a nepřátelé terorismu ze Staroměstského náměstí k izraelské ambasádě na Špejchaře.

הלט

Mešita ve Varšavě

5. června 2010 v 10:48 | הלט
Varšava

Šest desítek projektů se sešlo v první polské republice, když se ve Varšavě uvažovalo o stavbě mešity. Nakonec se nepostavilo nic, protože nebyly peníze. A přišla válka.

A už se zase rodí mešita ve Varšavě, ale neříká se jí mešita, nýbrž středisko propagace islámské kultury. S věžičkou.


Varšava a Hamas? Možná přes Berlín.

Projekt Manhattan

5. června 2010 v 9:52 | הלט
pumka

Pro plutoniovou pumu stačí už pět kilo hodně čistého materiálu.

Jiné čistoty mají jiná čísla.

Francouzský ministr vnitra Hortefeux byl odsouzen za poznámku o kritickém množství cizinců ve vlastní zemi, všimla si Eurabie ze Sme, které četlo SITA, která zase četla AFP.

Ministra se zastal poslanec Vanneste. Ano, ten pán, co se čtyři roky pral s justicí, když si na něj homolobby postěžovala, že ji urazil svými slovy, že pokud by homosexualita měla být považována za normální, znamenalo by to ohrožení lidstva. Nakonec vyhrál.

Kdo je tu od toho, aby posuzoval výrok politika k tématu "kritického množství" imigrantů ve společnosti? Soud? Nebo voliči?

Představuji si zemi, jejíž správa si zakáže uvažovat o struktuře společnosti, o hodnotách a kulturních vzorcích jejích různých částí...

Země bláznů by to byla.